Nauka dla gospodarki
Aktualności
Rekrutacja
12.03
2014
Co to jest przykład realizacji wynalazku ? Jak go napisać ?
Przykład realizacji wynalazku jest częścią opisu wynalazku.

     Przepisy wymagają od nas, aby każdy opis zawierał co najmniej jeden przykład realizacji wynalazku. Przedstawiony przykład powinien nadawać się do przemysłowego zastosowania. Liczba przykładów realizacji powinna odpowiadać liczbie wynalazków ujętych w zgłoszeniu i uwzględniać odmiany tych wynalazków. Jeżeli zgłoszenie obejmuje wynalazki rożnych kategorii, dla każdej kategorii wynalazku należy podać co najmniej jeden przykład realizacji wynalazku.

     Przykładowo, jeśli zgłoszenie obejmuje sposób otrzymywania substancji X oraz urządzenie do otrzymywania substancji X, powinniśmy stworzyć co najmniej dwa przykłady realizacji – co najmniej jeden dla urządzenia i co najmniej jeden dla sposobu.

     Gdy wynalazek w kategorii sposobu jest określony szerokim zakresem parametrów procesu (np. temperatury, ciśnienia), należy podać przykłady realizacji sposobu ze skrajnymi i pośrednimi wartościami tych parametrów.

     Gdy zgłoszenie dotyczy rożnych pochodnych związku chemicznego bądź substancji złożonej, należy podać przykłady realizacji odnoszące się do rożnych pochodnych związku chemicznego bądź do rożnych składów substancji.

     Jeżeli przedmiotem wynalazku jest urządzenie (układ) albo element konstrukcyjny, w przykładzie realizacji wynalazku musimy opisać jego konstrukcję techniczną przez podanie usytuowania poszczególnych części urządzenia względem siebie oraz ich wzajemnych powiązań konstrukcyjnych.

     Opis konstrukcji urządzenia należy redagować w oparciu o załączony do opisu rysunek, stosując przy tym oznaczenia odsyłające (liczbowe, literowe bądź liczbowo-literowe) zamieszczone na rysunku. Elementy opisywanego urządzenia należy określać podając ich nazwy techniczne. Na rysunku nie powinno być oznaczeń, które nie są powoływane w opisie. Oznaczenia odsyłające dotyczące tych samych części składowych urządzenia powinny być w całym zgłoszeniu jednakowe. Tekst powinien by zredagowany tak, by po pominięciu oznaczeń odsyłających, był jednoznacznie zrozumiały dla znawcy z dziedziny, do której należy wynalazek. Zaleca się również, aby oznaczenia odsyłające, występowały w tekście opisu w porządku wzrastającym. Opis przykładu realizacji wynalazku powinien być uzupełniony objaśnieniem funkcjonowania urządzenia oraz objaśnieniem posługiwania się nim.

     Jeżeli przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania wytworu lub proces technologiczny, to w przykładzie realizacji wynalazku należy szczegółowo opisać w porządku chronologicznym następujące po sobie czynności, operacje lub procesy jednostkowe, podając przy tym warunki, w jakich się one odbywają (np. temperatura, ciśnienie, czas trwania) oraz środki techniczne niezbędne do ich realizacji (np. stosowane surowce, substancje pomocnicze, katalizatory, emulgatory, stosowane narzędzia, przyrządy, maszyny lub aparaty).

     Opisując postępowanie określające wynalazek w kategorii sposobu, należy przedstawić również rezultat tego postępowania, np. produkt, który był celem zgłaszanego sposobu, przy czym rezultat powinien być jednoznacznie określony i opisany w oparciu o wyniki analiz i pomiarów.

     Jeżeli przedmiotem wynalazku jest substancja (np. środek chemiczny, środek spożywczy, lek), to w przykładzie realizacji wynalazku należy określić w szczególności strukturę tej substancji, jej skład ilościowy i jakościowy, dane fizyko-chemiczne oraz sposób jej wytwarzania.

    Dołącz do nas
     już teraz!

 

 

 

 

Biuro Projektu

e-mail: ndg@us.edu.pl
tel. +48 32 359 20 81

 

Punkt Konsultacyjny

e-mail: konsultacje.ndg@us.edu.pl
tel. +48 32 359 20 81

 

Biuro Współpracy z Gospodarką
Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

40-007 Katowice
ul. Bankowa 12

Człowiek - najlepsza inwestycja
„Nauka dla Gospodarki - efektywne zarządzanie badaniami naukowymi
i komercjalizacja wyników prac badawczych”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.