Nauka dla gospodarki
Aktualności
Rekrutacja
22.11
2013
Czy można publikować informacje o wynalazku, przed jego zgłoszeniem w UP ?
Jeżeli zamierzamy ubiegać się o ochronę swojego wynalazku (dotyczy to również wzoru użytkowego i z pewnym wyjątkiem wzoru przemysłowego) zasadą jest, że co najmniej do czasu potwierdzenia przyjęcia dokumentacji zgłoszeniowej przez UPRP danego rozwiązania,

nie publikujemy informacji na jego temat.

Dlaczego? Art. 24 PWP stanowi bowiem, że patenty są udzielane - bez względu na dziedzinę techniki – tylko na wynalazki, które są: nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadająsię do przemysłowego stosowania.

 

Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.  Za stanowiące część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie. Należy mieć na uwadze, że nowość ocenia się w skali światowej. Jakakolwiek zatem pisemna publikacja, choćby w postaci artykułu w prasie zagranicznej, która będzie miała miejsce przed datą zgłoszenia wynalazku (lub in.) w UPRP, będzie zatem zaliczana do stanu techniki i będzie mogła być podstawą do odmowy udzielenia prawa wyłącznego na nasze rozwiązanie, bądź unieważnienia naszego prawa w przyszłości. Podobnie w przypadku konferencji itp. gdzie możemy mówić o opisie ustnym. Jest to niezwykle ważna sprawa i należy o tym pamiętać. W środowisku naukowym często bowiem dochodzi do sytuacji, w której autorzy spieszą się z ogłoszeniem wyników swoich badań, nie zwracając przy tym uwagi na sprawy dot. ochrony własności przemysłowej.

    Dołącz do nas
     już teraz!

 

 

 

 

Biuro Projektu

e-mail: ndg@us.edu.pl
tel. +48 32 359 20 81

 

Punkt Konsultacyjny

e-mail: konsultacje.ndg@us.edu.pl
tel. +48 32 359 20 81

 

Biuro Współpracy z Gospodarką
Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

40-007 Katowice
ul. Bankowa 12

Człowiek - najlepsza inwestycja
„Nauka dla Gospodarki - efektywne zarządzanie badaniami naukowymi
i komercjalizacja wyników prac badawczych”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.