Nauka dla gospodarki
Aktualności
Rekrutacja
04.12
2013
Czy po zgłoszeniu w Urzędzie Patentowym RP, mogę dokonywać zmian w dokumentacji ?
Przepisy stanowią, iż zgłaszający może, z pewnym zastrzeżeniem, wprowadzać uzupełnienia i poprawki do zgłoszenia wynalazku.

Poprawki i uzupełnienia nie mogą jednak wykraczać poza to, co zostało ujawnione w dniu dokonania zgłoszenia, jako przedmiot rozwiązania w opisie zgłoszeniowym wynalazku obejmującym opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i rysunki. Poprawek można dokonać jedynie do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu. Zmiana zastrzeżeń patentowych w sposób rozszerzający pierwotny zakres żądanej ochrony, może być dokonana tylko do czasu ogłoszenia o zgłoszeniu i przy zachowaniu ww. ograniczenia.

 

W opisanych wyżej przypadkach, a także w każdym innym przypadku, gdy w toku postępowania nastąpi zmiana zakresu żądanej ochrony, zgłaszający obowiązany jest do nadesłania odpowiednio zmienionego skrótu opisu wynalazku.


Urząd Patentowy RP może wprowadzić poprawki w dokumentacji zgłoszeniowej, jedynie w celu usunięcia oczywistych pomyłek i błędów językowych. Poprawki wykraczające poza ten zakres, Urząd może wprowadzić tylko w skrócie opisu.

    Dołącz do nas
     już teraz!

 

 

 

 

Biuro Projektu

e-mail: ndg@us.edu.pl
tel. +48 32 359 20 81

 

Punkt Konsultacyjny

e-mail: konsultacje.ndg@us.edu.pl
tel. +48 32 359 20 81

 

Biuro Współpracy z Gospodarką
Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

40-007 Katowice
ul. Bankowa 12

Człowiek - najlepsza inwestycja
„Nauka dla Gospodarki - efektywne zarządzanie badaniami naukowymi
i komercjalizacja wyników prac badawczych”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.