Nauka dla gospodarki
Aktualności
Rekrutacja
09.01
2014
Jak się przygotować do rozmowy z rzecznikiem patentowym?
Udając się do rzecznika patentowego należy mieć świadomość, że musi on zapoznać się z rozwiązaniem, które ma by przedmiotem zgłoszenia. Dobrze zatem, jeśli będziemy odpowiednio przygotowani do takiej rozmowy.

Pomocne w tym będą schematyczne rysunki, a także pisemny opis rozwiązania, które chcemy zgłaszać do ochrony. Ważne, aby nie była to ogólna koncepcja, sam pomysł, ale konkretne rozwiązanie. Im bardziej szczegółowo je opiszemy, tym lepiej. Przepisy wymagają od nas, aby  opisu wynalazku przedstawiał przedmiot wynalazku na tle stanu techniki w dziedzinie, której wynalazek dotyczy, w sposób na tyle jasny i wyczerpujący, aby możliwe było ustalenie, na czym polega istota wynalazku, warunkująca osiągnięcie zamierzonego rezultatu (aby znawca mógł wynalazek urzeczywistnić).

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 102, poz. 1119 z późn. zm.) precyzuje, co powinien zawierać opis wynalazku. I tak, opis powinien zawierać następujące części:

- tytuł wynalazku,

- określenie dziedziny techniki,

- opis stanu techniki,

- ujawnienie istoty wynalazku,

- wskazanie ewentualnych korzystnych skutków wynalazku,

- objaśnienie figur rysunku,

- przykład realizacji wynalazku,

- wskazanie możliwości przemysłowego stosowania wynalazku.


Udając się do rzecznika zastanówmy się zatem, co będzie przedmiotem naszego zgłoszenia. Czy będzie to urządzenie, sposób postępowania, wytwarzania, a może związek? Pomoże nam to w ustaleniu prawidłowego tytułu zgłaszanego wynalazku. Określmy również, w jakiej dziedzinie techniki będzie stosowany nasz wynalazek. Wyliczmy jego korzystne skutki (przykładowo w punktach) i wskażmy możliwości jego przemysłowego stosowania.


Koniecznie podajmy przynajmniej jeden przykład realizacji wynalazku nadający się do przemysłowego zastosowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

Gdy zgłoszenie obejmuje:

- więcej niż jeden wynalazek - stwórzmy liczbę przykładów realizacji odpowiadającą liczbie wynalazków zawartych w zgłoszeniu z uwzględnieniem odmian tych wynalazków;

- wynalazki rożnych kategorii (np. sposób i urządzenie) - dla każdej kategorii wynalazku podajmy co najmniej jeden przykład realizacji wynalazku tej kategorii, przy czym, jeżeli wynalazek danej kategorii obejmuje rożne odmiany rozwiązania, to wskazane jest podanie większej liczby przykładów realizacji takiego wynalazku;

- wynalazek w kategorii sposobu określony szerokim zakresem parametrów procesu (np. temperatury, ciśnienia) - podajmy przykłady realizacji sposobu ze skrajnymi i pośrednimi wartościami tych parametrów;

- rożne pochodne związku chemicznego bądź substancji złożonej – podajmy przykłady realizacji odnoszące się do rożnych pochodnych związku chemicznego bądź do rożnych składów substancji;

- urządzenie (układ) albo element konstrukcyjny - w przykładzie realizacji wynalazku opiszmy jego konstrukcję techniczną przez podanie usytuowania poszczególnych części urządzenia względem siebie oraz ich wzajemnych powiązań konstrukcyjnych.


Opis konstrukcji urządzenia należy redagować w oparciu o załączony do opisu rysunek, stosując przy tym oznaczenia odsyłające (liczbowe, literowe bądź liczbowo-literowe) zamieszczone na rysunku. Należy przy tym mieć na uwadze, że niewłaściwe jest określanie powoływanych elementów urządzenia (wytworu) przez podawanie samych oznaczeń odsyłających jak np. „2 jest połączone z 6 przez 4”. Elementy opisywanego urządzenia (wytworu) należy określać podając ich nazwy techniczne, a oznaczenia odsyłające pełnią tylko funkcję pomocniczą dla ułatwienia identyfikacji odnośnych elementów na rysunku. Przykładowy fragment opisu powinien mieć zatem następującą formę: „pompa 2 jest połączona przewodem 4 ze zbiornikiem 6”.

 

Opis przykładu wynalazku i rysunek powinny sobie wzajemnie odpowiadać, tzn. wszystkie oznaczenia odsyłające powoływane w opisie powinny występować na rysunku, przy czym na rysunku nie powinno być oznaczeń, które nie są powoływane w opisie. Oznaczenia odsyłające dotyczące tych samych części składowych urządzenia powinny być w całym zgłoszeniu jednakowe, przy czym stosowana terminologia techniczna powinna być w całym zgłoszeniu jednolita i zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz powszechnie przyjętą praktyką, tak aby tekst po pominięciu oznaczeń odsyłających był również jednoznacznie zrozumiały dla znawcy z dziedziny, do której należy wynalazek. Wracając do naszego przykładu „pompa jest połączona przewodem ze zbiornikiem”.


Zalecana jest taka redakcja opisu przykładu realizacji wynalazku, aby powoływane w nim oznaczenia odsyłające występowały w tekście opisu w porządku wzrastającym.


Opis przykładu realizacji wynalazku powinien być uzupełniony objaśnieniem funkcjonowania tego urządzenia oraz objaśnieniem posługiwania się nim.

 

Jeżeli przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania wytworu lub proces technologiczny, to w przykładzie realizacji wynalazku należy szczegółowo opisać w porządku chronologicznym następujące po sobie czynności, operacje lub procesy jednostkowe, podając przy tym warunki, w jakich się one odbywają (np. temperatura, ciśnienie, czas trwania) oraz środki techniczne niezbędne do ich realizacji (np. stosowane surowce, substancje pomocnicze, katalizatory, emulgatory, stosowane narzędzia, przyrządy, maszyny lub aparaty).

 

Opisując postępowanie określające wynalazek w kategorii sposobu, należy przedstawić również rezultat tego postępowania, np. produkt, który był celem zgłaszanego sposobu, przy czym rezultat powinien być jednoznacznie określony i opisany w oparciu o wyniki analiz i pomiarów.


Jeżeli przedmiotem wynalazku jest substancja (np. środek chemiczny, środek spożywczy, lek), to w przykładzie realizacji wynalazku należy określić w szczególności strukturę tej substancji, jej skład ilościowy i jakościowy, dane fizyko-chemiczne oraz sposób jej wytwarzania.


Ponad to, rzecznik potrzebuje informacji o składzie twórców. Określamy zatem, kto jest twórcą lub twórcami wynalazku, przy czym jeśli jest więcej niż jeden, określamy ich wykład procentowy.

    Dołącz do nas
     już teraz!

 

 

 

 

Biuro Projektu

e-mail: ndg@us.edu.pl
tel. +48 32 359 20 81

 

Punkt Konsultacyjny

e-mail: konsultacje.ndg@us.edu.pl
tel. +48 32 359 20 81

 

Biuro Współpracy z Gospodarką
Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

40-007 Katowice
ul. Bankowa 12

Człowiek - najlepsza inwestycja
„Nauka dla Gospodarki - efektywne zarządzanie badaniami naukowymi
i komercjalizacja wyników prac badawczych”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.